موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در راستای توانمند سازی فراگیران در تدوین پایان نامه، دوره پایان نامه نویسی برگزار می کند:
۱-دوره اصول پایان نامه نویسی
2-دوره تدوین پایان نامه در word